Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Undersøker om Sandefjord Fotball har mottatt ulovlig støtte til bygging av stadion

22.10.2014

PR(14)66 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA åpnet i dag en formell undersøkelse knyttet til byggingen av et nytt stadion for Sandefjord Fotball AS på Pindsle i Sandefjord.

I 2006 overførte Sandefjord kommune eiendomsretten til to tomter gratis  til datterselskaper av den profesjonelle fotballklubben Sandefjord Fotball AS. Klubben forpliktet seg på sin side til å bygge et nytt anlegg med bane, tribuner og garderober. Eiendomsoverdragelsen ble aldri notifisert til ESA.

For å finansiere byggingen av det nye anlegget solgte fotballklubben den ene eiendommen videre til private investorer for 40 millioner kroner.

På bakgrunn av klager vil ESA nå undersøke nærmere om dette innebærer statsstøtte, og om støtten i så fall kan være forenlig med EØS-avtalen.

– Statsstøttereglene åpner for støtte til profesjonelle sportsklubber for å fremme sportsaktiviteter og bidra til bygging av infrastruktur, dersom visse vilkår er oppfylt. Så langt har vi ikke mottatt dokumentasjon som gjør oss i stand til å konkludere med at denne eiendomsoverdragelsen ikke involverer ulovlig statsstøtte, forklarer ESA-president Oda Helen Sletnes.

Det nye anlegget ble ferdigstilt i juli 2007 til en samlet kostnad på 100 millioner kroner. Sandefjord Fotball AS har senere solgt eiendommen.

Etter å ha gått gjennom den informasjonen som er mottatt fra norske myndigheter så langt, er ESA ikke overbevist om at overføringen av eiendommene ble gjort på markedsvilkår. Det er også reist spørsmål om markedsverdien av eiendommene. ESA har dessuten behov for ytterligere informasjon fra norske myndigheter for å vurdere om eventuell støtte gitt til klubben er forenlig med statsstøttereglene i EØS.

ESA inviterer nå norske myndigheter og andre aktører som har interesse i saken til å komme med sine kommentarer. En ikke-konfidensiell versjon av beslutningen om å starte formell undersøkelse vil innen kort tid bli publisert på ESAs hjemmesider og i EU-tidende.

 

Mer informasjon

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS