Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner endringer i rederiskatteordningen

26.11.2014

PR(14)68 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har i dag godkjent visse endringer i de norske skattereglene for rederier, etter å ha vurdert endringene i lys av EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Rederiskatteordningen innebærer at skipsfartsinntekter er unntatt fra alminnelig inntektsskatt. Rederiene betaler en såkalt tonnasjeskatt basert på fartøyets tonnasje. Endringene som nå er godkjent, gjelder en differensiert reduksjon av tonnasjeskatten dersom visse miljøkriterier er oppfylt.

Hensikten  er å stimulere rederier til å forbedre miljøstandarden på skipene og dermed styrke ordningens miljøprofil. Avhengig av skipets såkalte miljøfaktor vil tonnasjeskattesatsen kunne reduseres med mellom 2,5 og 25 prosent.

Kriteriene som benyttes til å etablere miljøfaktoren til det enkelte skip er gruppert basert på følgende forurensningskategorier: utslipp til luft, operasjonelle utslipp til sjø og forhindring av utslipp til sjø ved uhell. For å etablere skipets miljøfaktor og dermed oppnå en redusert skattesats, må rederen fylle ut et skjema for beregning av miljøfaktor som leveres til Sjøfartsdirektoratet.

Skipets miljøfaktor beregnes på grunnlag av blant annet utslipp til luft,  utslipp til sjø samt forebygging av utslipp til sjø ved uhell. For å fastsette skipets miljøfaktor må rederiet fylle ut et beregningsskjema og miljødeklarere skipet hos Sjøfartsdirektoratet.

Tiltaket ESA har vurdert, gjelder endringer i de gjeldende miljøkriteriene. Blant annet vil CO2 bli inkludert  i tillegg til The notifieAmong other amendments, CO 2 will be added as a criteria to the current air pollutants COx and NOx.Det aktuelle tiltaket gjelder endringer i gjeldende miljømessige kriterier som benyttes til fastsettelse av skipets miljøfaktor. Blant annet vil CO2 bli inkludert som et miljøkriterium i tillegg til COx og NOx. Norske myndigheter vil også innføre et nytt kriterium som gjelder rederiets gjennomføring av et miljørapporteringssystem.

ESA har funnet at den differensierte reduksjonen av tonnasjeskattesatsen basert på definerte miljøkriterier er i tråd med ESA har funnet at den differensierte reduksjonen av tonnasjeskattesatsen basert på miljømessige kriterier er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen.


En offentlig versjon av beslutningen vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS