Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Støtte til Hydros testanlegg på Karmøy godkjent

4.2.2015

PR(15)02 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag gitt grønt lys for at Enova kan bevilge inntil 1,486 milliarder kroner fra Engergifondet til Hydro Aluminium AS for bygging av et nytt testanlegg i Karmøy kommune.

Det skal sette Hydro i stand til å prøve ut i stor skala en ny celleteknologi for aluminiumsproduksjon. Forskning så langt viser at ny design og forbedrede prosesser kan føre til en betydelig reduksjon i både strømforbruk og direkte klimautslipp fra aluminiumsverk. Den teknologiske risikoen og de høye investeringskostnadene gjør det nødvendig å teste teknologien i industriell skala før den kan tas i bruk kommersielt.

“Dagens beslutning gir Enova anledning til å støtte introduksjonen av en innovativ og energieffektiv smelteverksteknologi gjennom Energifondet. Hvis teknologien viser seg å fungere i stor skala, kan den bidra til en betydelig reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp i hele aluminiumsindustrien", sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Støtten vil bli gitt av Enova gjennom støtteprogrammet for ny teknologi under energifondsordningen, som ESA godkjente i juli 2011. Siden støttebeløpet overskrider en fastlagt terskelverdi på 7,5 millioner euro, måtte denne tildelingen notifiseres individuelt til ESA og gjennomgås nærmere i lys av statsstøttereglene.

ESA konkluderer sin gjennomgang med at prosjektet viser et finansieringsunderskudd og ikke ville ha blitt realisert uten offentlig støtte. Selv om beløpet er høyt, er nivået på det offentlige tilskuddet lavere enn energifondsordningens maksimale støtteintensitet på 50%. Det er også lagt inn forutsetninger for å forhindre overkompensasjon i tilfelle investeringskostnadene eller markedsutsiktene skulle endre seg. For ESA har det vært en nødvendig forutsetning at den nye teknologien gjøres tilgjengelig også for andre aktører i EØS-området på markedsvilkår når den er ferdig utprøvet i testanlegget.

Etter en samlet vurdering har ESA konkludert med at det foreslåtte tiltaket er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS