Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Fant ikke kryssubsidiering i sikkerhetskurs

18.3.2015

PR(15)11 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag konkludert med at Redningsselskapet og Universitetet i Tromsø ikke bryter statsstøttereglene i EØS-avtalen når de tilbyr maritime sikkerhetskurs.

Kursene det gjelder tar for seg krisehåndtering på broen og i maskinrommet på skip, og er pålagt som obligatorisk etterutdanning for skipsoffiserer gjennom en internasjonal avtale.

ESA har undersøkt saken på bakgrunn av en klage mottatt i mai 2014. Klageren hevdet blant annet at Redningsselskapet har brukt offentlige midler mottatt som kompensasjon for sine redningsaksjoner til å kryssubsidiere sin kursvirksomhet i det private markedet.

Klageren pekte videre på Universitetet i Tromsø som tilbyr de samme kursene.

ESA har i en tidligere sak vurdert om Redningsselskapets regnskapsføring og skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet er i tråd med statstøttereglene. Konklusjonen den gangen var at det ikke kunne påvises noen fare for kryssubsidiering og at det dermed ikke forelå statsstøtte.

Dagens beslutning bekrefter denne konklusjonen også når det gjelder de konkrete sikkerhetskursene. Kursene føres i separat regnskap og tilbys på markedsvilkår.

Når det gjelder Universitetet i Tromsø, tilbys kursene kun til universitetets egne studenter som del av en bachelorgrad. ESA har konkludert med at dette ikke utgjør en økonomisk aktivitet og derfor ikke omfattes av statsstøttereglene.

 

For ytterligere informasjon,  vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS