Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Nettbuss må betale tilbake ulovlig støtte fra Aust-Agder fylkeskommune

7.5.2015

PR(15)18 – Norwegian version

EN | NO

Aust-Agder fylkeskommune har betalt Nettbuss Sør AS for tjenester som ikke ble uført eller som ikke var omfattet av konsesjonsavtalen. Nå krever EFTAs overvåkningsorgan ESA at Nettbuss får pålegg om å betale tilbake den ulovlige støtten.

Etter en formell undersøkelse har ESA konkludert med at Nettbuss i perioden 2004–2014 mottok kompensasjon for offentlige tjenester de ikke lenger utførte og for andre tjenester som ikke var omfattet av avtalen med fylkeskommunen.

– Overkompensasjonen Nettbuss har mottatt over en tiårsperiode utgjør driftsstøtte som er i strid med statsstøttereglene i EØS-avtalen. For å sikre like konkurransevilkår for alle transportselskaper, må statsstøttereglene respekteres og håndheves. Derfor må selskapet betale tilbake de uberettigede økonomiske fordelene det har mottatt fra fylkeskommunen, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Det er nå opp til norske myndigheter å beregne og kreve tilbake den ulovlige støtten. Dette skal skje uten forsinkelse og etter prosedyrer fastsatt i norsk lov.

ESA har også vurdert om fylkeskommunens tildeling av konsesjonskontrakter for lokale bussruter og skolebusstjenester var i strid med statsstøttereglene, men konkluderte med at tildelingen var del av en støtteordning som eksisterte allerede før EØS-avtalen trådte i kraft. ESA har ikke funnet grunn til å gripe inn mot støtte som gis under denne ordningen.


Mer informasjon


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS