Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Resultattavlen for statsstøtte. Redusert bruk av statsstøtte i Norge, og økt bruk av statstøtte i Island og Liechtenstein

30.3.2016

PR(16)12 - Norwegian version

EN | IS | DE

Island og Liechtenstein ga mer statsstøtte til næringslivet i 2014, mens Norges bruk av statsstøtte er noe redusert. Sammenlagt har EFTA-landene redusert bruken av statsstøtte. EFTA-landene gir mest støtte til regional utvikling og miljøformål. Sektorspesifikk bistand utgjør mindre enn 1% av den samlede statsstøtten.

Dette er blant de viktigste funnene i den nyeste utgaven av resultattavlen for statsstøtte som EFTAs overvåkningsorgan ESA offentliggjorde i dag.

Statsstøtte er ulike former for økonomisk bistand fra offentlige organer til kommersielle aktører. Resultattavlen utgis hvert år og måler utviklingen i bruk av offentlig støtte i EFTA-landene og resten av EØS-området.

Resultattavlen, som ble offentliggjort i dag, omfatter statsstøtte gitt før 1. januar 2015, og er basert på EFTA-landenes årlige rapporter til ESA. Rapporten dekker all støtte som er godkjent av ESA eller som eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, samt støtte som faller inn under gruppeunntaket (GBER). Støtte som ennå ikke er godkjent av ESA, er ikke inkludert i rapporten.

Et flertall av EFTA-landenes støttetiltak er rettet mot horisontale formål, herunder støtte til forskning, utvikling og innovasjon, miljøformål, små og mellomstore virksomheter, sysselsettingstiltak og opplæring. Sektorspesifikk bistand (bistand rettet mot spesifikke sektorer, for eksempel flyindustrien eller maritimindustrien) fases ut. Dermed har EFTA-landene gode muligheter til å justere sine støtteordninger slik at en økende andel kan passere under gruppeunntaket.

Island økte bruken av statsstøtte i 2014, hovedsakelig grunnet økt bistand til forskning, utvikling og innovasjon samt bistand til kulturelle formål. Støtte til forskning, utvikling og innovasjon utgjør den største andelen i 2014. Island godkjente en statsstøtteordning under gruppeunntaket i 2014. En sammenligning med de andre EØS-landene viser at Islands bruk av statsstøtte i andel av BNP fremdeles er lav, og under gjennomsnittet i EU.

Norge redusert bruken av statsstøtte i 2014, hovedsakelig grunnet redusert statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon og regional utvikling. Samtidig økte støtten til miljøformål og energisparende tiltak. Statsstøtte til regional utvikling og miljøformål utgjør fortsatt den største andelen i Norge i 2014.

Norges bruk av statsstøtte i andel av BNP er fortsatt høy, men kun litt over bruken av samlet statsstøtte i EU-landene. Norge fortsetter å innvilge statsstøtte under gruppeunntaket, og i 2014 ble hele 29 % av Norges samlede statsstøtte innvilget under disse reglene.

Liechtenstein innvilget støtte til kulturminnevern og, for første gang, til miljøformål og energisparende tiltak. Liechtensteins statsstøtte i andel av BNP var den laveste av EØS-landene.

Statsstøtte i EFTA-landene i millioner av euro, i konstante 2014-priser:

EFTA-land 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Island 760.89 2,022.15 119.97 32.74 36.87 44.10 51.07
Liechtenstein 1.11 1.19 1.33 1.47 1.49 1.48 2.33
Norge 2,062.15 2,384.99 2,578.02 2,931.09 3,303.45 3,007.89 2,894.06

Total statsstøtte for

EFTA-landene

2,824.16 4,408.33 2,699.31 2,965.30 3,341.81 3,053.47 2,947.46
Island – krisehjelp 746.36 1,998.82 96.03 4.54 0.00 0.00 0.00
Island – uten krisehjelp 14.53 23.33 23.94 28.20 36.87 44.10 51.07
Norge – transportstøtte 542.44 490.91 249.90 204.22 406.33 326.26 282.46
Norge – uten transportstøtte 1,519.71 1,894.08 2,328.12 2,726.87 2,897.12 2,681.63 2,611.59

Her finner du resultattavlen for statsstøtte i sin helhet 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl

informasjonssjef

tel. +32 2 286 18 66

mob. +32 492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS