Browse by year:


State Aid

ESA: Leangbukten Båtforenings Andelslag mottar ikke offentlig støtte

2.4.2019

PR(19)10 – Norwegian version

EN | NO

På grunnlag av en klage har EØS-tilsynet ESA gjennomgått to avtaler mellom Asker kommune og Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA). ESA har konkludert med at avtalene ikke innebærer statsstøtte i EØS-avtalens forstand.

«ESA anser dette for å være en rent lokal aktivitet som sannsynligvis ikke vil påvirke samhandelen i EØS. I slike tilfeller har ikke ESA noen rolle i nasjonale eller lokale myndigheters bruk av offentlige midler», sier ESAs president Bente Angell-Hansen.

I klagen fra Asker Marina AS (AM) mot LBA i mai 2018, argumenterte AM for at LBA har mottatt ulovlig offentlig støtte fra Asker kommune gjennom to avtaler. Den første avtalen er en leiekontrakt med varighet på 25 år til sjø- og landområder som driftes av LBA, hvor AM mener LBA betaler mindre enn markedspris. Den andre avtalen gir LBA tillatelse til å utvikle sjøområdet uten å måtte betale godtgjørelse til kommunen.

ESA konkluderer med at tiltakene sannsynligvis ikke vil påvirke samhandelen i EØS. Etter artikkel 61(1) i EØS-avtalen innebærer tiltakene derfor ikke statsstøtte. Beslutningen er en del av ESAs innsats for å rette statsstøttekontrollen mer inn mot større saker, der det er mer sannsynlig at konkurransen på det indre marked påvirkes.

Bakgrunn:

EØS-avtalens regler for statsstøtte er grunnleggende for å sikre like konkurransevilkår for alle foretak. Offentlig støtte til enkelte foretak er i utgangspunktet forbudt, men det kan gjøres unntak. Unntak kan for eksempel gjøres om støtten gis til en aktivitet som kun har lokale ringvirkninger. Dette kan eksempelvis være tilfelle der mottakeren forsyner et begrenset område i et EØS-land med varer eller tjenester, og det anses som lite sannsynlig at de vil tiltrekke seg kunder fra andre EØS-land. Det er en forutsetning at tiltaket ikke har noen – eller i høyden marginale – forutsigelige virkninger på grensekryssende investeringer i sektoren eller etableringen av foretak i EØS.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang 
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS