Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner støtte til ladestasjoner og alternative drivstoff

16.9.2015

PR(15)43 - Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent at Enova kan gi støtte til utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip, fyllesteder for hydrogen- og biodrivstoff og gassforsyning til skip.

– En bedre infrastruktur for lading og fylling er avgjørende for å øke bruken av alternative drivstoff i transportnæringen. Utfordringen er at det som regel er lite lønnsomt å bygge slike lade- eller fyllestasjoner utenfor byområdene – selv for elbiler som er blitt svært populære, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Derfor er det lite sannsynlig at det uten statlige støtteordninger vil bli bygget nok ladestasjoner til at elbiler kan brukes landet rundt. De andre alternative drivstoffene som vil bli omfattet av Enovas støtteprogram, møter lignende utfordringer.

ESA har konkludert med at støtteordningene for utvikling av infrastruktur for alternative drivstoff er i samsvar med statsstøttereglene i EØS-avtalen. Enovas utvelgelses- og evalueringsprosess vil sikre at kun prosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført, får støtte, og at det ikke gis mer støtte enn nødvendig.


Dokumenter


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS