Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Evalueringsplan for Skattefunn godkjent

24.6.2015

PR(15)26 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent planen norske myndigheter har for å evaluere Skattefunn-ordningen, som gir bedrifter skattefradrag for forsknings- og utviklingsprosjekter.

Formålet med støtteordningen er å fremme forskning og utvikling i næringslivet, og den har et årlig budsjett på 2,35 milliarder kroner.

Hensikten med evalueringen er å vurdere positive og negative virkninger av ordningen, blant annet i hvilken grad den bidrar til å fremme forsknings- og utviklingsprosjekter, og hvordan den påvirker handel og konkurranse over landegrensene.

Evalueringsrapporten skal sendes til ESA senest 15. mai 2018.

Flere detaljer om evalueringsplanen for Skattefunn vil bli tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside: http://www.finansdepartementet.no

 

Om evaluering av statsstøtte under gruppefritaket

Reglene for gruppefritak gjelder offentlige støttetiltak som på bakgrunn av visse kriterier og vilkår er unntatt fra plikten til forhåndsmelding til ESA.

Støtteordninger med et årlig budsjett som overstiger 150 millioner euro, vil kun dekkes av gruppefritaket de første seks månedene. Denne fritaksperioden kan forlenges ved at de ansvarlige myndighetene sender en evalueringsplan til ESA. I motsatt fall må ordningen meldes til ESA for godkjenning ved utløpet av seksmånedersperioden.

At en evalueringsplan blir godkjent innebærer ikke at ESA har konkludert med at støtteordningen er i tråd med EØS-avtalen. Det er EFTA-landenes ansvar å sikre at gruppefritaket benyttes korrekt.

Hvis ESA ikke har mulighet til å fatte en beslutning før utløpet av seksmånedersperioden, vil støtteordningen ikke lenger falle inn under gruppefritaket. I slike tilfeller må ordningen settes på vent inntil ESAs beslutning er klar.

 

Mer informasjon:


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS