Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge gir mer grønn statsstøtte

24.3.2017

PR(17)10 – Norwegian version

EN | NO | IS |  DE 

Norge økte den samlede offentlige støtten i 2015 med 9,6 prosent. De norske utgiftene til statsstøtte er høye sett i forhold til BNP og ligger godt over gjennomsnittet for de 28 EU-landene.

Dette er de norske hovedkonklusjonene i resultattavlen for statsstøtte som EFTAs overvåkningsorgan (ESA) la fram i dag. Resultattavlen består av statsstøtte EFTA-landene har utbetalt fram til 1. januar 2016.

Den norske veksten skyldes i hovedsak at det ble gitt mer støtte til formål knyttet til miljø og energisparing. Blant annet gikk 2 milliarder kroner i ny støtte til skattetiltak som skal fremme bruken av elbiler. Det var også en økning i statsstøtten til forskning, utvikling og innovasjon.

Rundt en tredel av de samlede utgiftene til offentlig støtte i Norge hører inn under den differensierte arbeidsgiveravgiften. Denne ordningen favnet i 2015 avgiftslettelser på rundt 8,2 milliarder kroner.

Norway-state-aid-scoreboard

Det er tre hovedkonklusjoner som gjelder alle de tre EFTA-landene i EØS:

  • EFTA-landene har økt utgiftene til statsstøtte
  • Ressursbruken reflekterer nasjonale mål, slik som en grønnere økonomi og innovasjon, noe som også er vanlige mål i resten av EØS
  • Det viktigste støttetiltaket EFTA-landene anvender, er fortsatt lettelser i skatte- og trygdeforpliktelser (rundt 70 prosent av utgiftene til statsstøtte) sammen med tilskudd

Bakgrunn:

Statsstøtte er offentlig støtte til næringsvirksomhet. Slik støtte kan ta mange former: tilskudd, skattefordeler og gunstige lån, garantier eller investeringer som ikke er på markedsvilkår.

EØS-avtalen forbyr i utgangspunktet statsstøtte. Forbudet skal sikre at foretak i hele Europa har like konkurransevilkår, og hindre at offentlig støtte blir til proteksjonisme. ESA håndhever det generelle forbudet mot statsstøtte og er eneste myndighet som kan gi unntak for EFTA-landene. Unntakene finnes fordi statsstøtte noen ganger kan være nødvendig for å bøte på markedssvikt eller sikre tilgangen på samfunnsnyttige tjenester. ESAs retningslinjer og beslutningsprosess legger til rette for slik støtte, samtidig som de skal sørge for at offentlige midler blir brukt på en effektiv måte som ikke gir ulike vilkår for økonomiske aktører. EFTA-landene skal som hovedregel melde alle støttetiltak inn til ESA og be om forhåndsgodkjenning av dem dersom ikke støtten faller inn under det generelle gruppeunntaket (GBER).

Resultattavlen offentliggjøres hvert år og viser utviklingen i bruken av offentlig støtte i EFTA-landene og resten av EØS-området.

Resultattavlen finnes her

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS