Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge satser på grønn statsstøtte

21.2.2018

PR(18)05 – Norwegian version

EN  | NO | IS DE 

Norge brukte 26 milliarder kroner på statsstøtte i 2016 og økte de offentlige subsidiene med 9 prosent sammenlignet med året før. Spesielt økte støtten til miljøtiltak.

Dette er de norske hovedkonklusjonene i resultattavlen for statsstøtte som EØS-tilsynet ESA legger fram i dag. Resultattavlen gir en oversikt over statsstøtte EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har utbetalt fram til 1. januar 2017.Page-4

De norske utgiftene til statsstøtte sett i forhold til BNP ligger godt over gjennomsnittet i EU.

Den norske veksten skyldes i hovedsak at det ble gitt mer støtte til formål knyttet til miljø og energisparing. Den samme utviklingen så ESA også på forrige resultattavle for Norge. I alt 39 prosent av den norske statsstøtten gikk i 2016 til miljøtiltak, noe som utgjør i overkant av 10 milliarder kroner.

Den viktigste formen for statsstøtte i Norge er skattefordeler, noe som utgjør 73 prosent av all norsk offentlig støtte. I underkant av en tredel av Norges samlede statsstøtteutgifter hører inn under den differensierte arbeidsgiveravgiften. Denne ordningen innebar i 2016 avgiftslettelser på rundt 7,9 milliarder kroner.

Tre hovedkonklusjoner gjelder alle de tre EFTA-landene i EØS:
  • EFTA-landene har økt utgiftene til statsstøtte.
  • Ressursbruken reflekterer nasjonale mål, slik som en grønnere økonomi og innovasjon. Det er også vanlige mål i resten av EØS.
  • EFTA-landene tar det generelle gruppeunntaket for statsstøtte stadig mer i bruk. I 2016 falt 95 prosent av statsstøttetiltak som ble meldt for første gang, inn under gruppeunntaket.
Page-3
Bakgrunn:
Statsstøtte er offentlig støtte til næringsvirksomhet. Slik støtte kan ta mange former: tilskudd, skattefordeler og gunstige lån, garantier eller investeringer som ikke er på markedsvilkår.

EØS-avtalen forbyr i utgangspunktet statsstøtte. Forbudet skal sikre at foretak i hele Europa har like konkurransevilkår, og hindre at offentlig støtte blir til proteksjonisme. ESA håndhever det generelle forbudet mot statsstøtte og er eneste myndighet som kan gi unntak for EFTA-landene. Unntakene finnes fordi statsstøtte noen ganger er nødvendig for å bøte på markedssvikt eller sikre tilgangen på samfunnsnyttige tjenester. ESAs retningslinjer og beslutningsprosess legger til rette for slik støtte, samtidig som de skal sørge for at offentlige midler blir brukt på en effektiv måte som ikke gir ulike vilkår for økonomiske aktører. EFTA-landene skal som hovedregel melde alle støttetiltak inn til ESA og be om forhåndsgodkjenning av dem dersom ikke støtten faller inn under det generelle gruppeunntaket (GBER).

ESA offentliggjør hvert år en resultattavle som viser utviklingen i bruken av offentlig støtte i EFTA-landene og resten av EØS-området.

Årets resultattavle finner du her.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef

tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS